Інтерв’ю 2021-08-15T15:14:07+03:00
Українські Новини
Ігор Соркін

Ігор Соркін

Ігор Соркін: Нацбанк поки не відновлятиме валютне кредитування

Які перспективи відновлення валютного кредитування в Україні?

Відповідно до конституційних положень та норм законів України грошовою одиницею України є гривня, яка є єдиним законним засобом платежу на території України, що приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов’язань (стаття 99 Конституції України, стаття 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю").

При цьому суб’єкти господарської діяльності України мають можливість для задоволення своїх потреб купити іноземну валюту на валютному ринку України за рахунок наявних гривневих коштів з метою здійснення розрахунків за експорт-імпорт товарів, а також для виконання зобов’язань за кредитами в іноземній валюті.

Що стосується широкого використання банками-резидентами іноземної валюти за кредитними операціями з резидентами України, що не мають джерел валютної виручки, то фінансування потреб резидентів України у грошових коштах шляхом надання іноземної валюти призводить до звуження сфери використання гривні на території України та виникнення потенційних валютних ризиків для споживачів банківських послуг та власне банків-кредиторів.

Так, зворотнім боком валютного кредитування є одночасне підвищення для банків та їх клієнтів-позичальників ризиків, пов’язаних із курсовими коливаннями на внутрішньому валютному ринку. Зростання вартості обслуговування кредитів в іноземній валюті для внутрішніх позичальників-клієнтів банків внаслідок курсових коливань негативно відбивається на платоспроможності позичальників та відповідно якості кредитних портфелів банків.

Ігнорування підвищеного ризику операцій з кредитування в іноземній валюті позичальників, які не мають відповідних валютних надходжень, має руйнівні наслідки для банківської системи та валютного ринку.

Крім цього, оскільки джерелом рефінансування кредитів в іноземній валюті, що надаються банками резидентам, в основному є зовнішні ресурси, валютний ринок знаходиться також під впливом тягаря зовнішніх боргів власне банків-резидентів.

З метою забезпечення макроекономічної стабільності в Україні в 2009 році на законодавчому рівні (Закон України № 1533-VI) була встановлена тимчасова (до 01.01.2011 року) заборона щодо кредитування фінансовими установами в іноземній валюті фізичних осіб резидентів і нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (крім цільової оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном).

Слід зазначити, що Національний банк України визначає операції з кредитування позичальників в іноземній валюті, які не мають відповідних валютних надходжень, як операції з підвищеним рівнем ризику. При наданні кредиту в іноземній валюті позичальнику, який не має джерел надходження валютної виручки, банк перекладає на нього валютний ризик, що негативно впливає на рівень платоспроможності такого позичальника, та, як наслідок, підвищує власні кредитні ризики банку.

Досвід, набутий у період кризи, підтвердив, що операції з кредитування позичальників в іноземній валюті, які не мають відповідних валютних надходжень, є більш ризиковими, порівняно з іншими кредитними операціями, оскільки у разі девальвації національної валюти відбувається трансформація валютного ризику у кредитний ризик банків, що, в свою чергу, призводить до зростання ризику ліквідності та погіршення платоспроможності як окремих банків, так і банківської системи в цілому.

Виходячи з викладеного, Національний банк України на даний час не підтримує відновлення валютного кредитування фізичних осіб.

Щодо рішень судів, які дозволяють боржникам за кредитним договором не здійснювати повернення кредитів в іноземній валюті.

Переважна більшість судових рішень, які стосуються кредитів в іноземній валюті,  виноситься на користь банків.

Поодинокі рішення судів І інстанції, якими задовольняються вимоги про відсутність у банків правових підстав надавати кредити в іноземній валюті, стягувати заборгованість за такими кредитами, банки оскаржують в суди апеляційної/касаційної інстанції, тобто вони не набирають законної сили.

Щодо офіційної позиції Національного банку України про правомірність укладення банками договорів надання кредитів в іноземній валюті, то вона була викладена у прес-релізі від 04.08.2010, з якою можна ознайомитись на офіційному сайті Національного банку (http://www.bank.gov.ua/Publication/pres_service/2010/valut_kredut_040810.pdf ).

За вашою оцінкою, якою буде кількість банків в Україні до кінця поточного року?

За станом на 01.10.2010 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. З них 53 банки з іноземним капіталом, в тому числі 20 – зі 100%-ним іноземним капіталом.

Тимчасові адміністрації, як засіб забезпечення схоронності активів та капіталу при загрозі платоспроможності, діють в 3 банках.

У стані ліквідації перебуває 18 банків. У разі завершення ліквідаційної процедури такі банки будуть виключені з Державного реєстру банків.

Виходячи з викладеного, вважаємо, що якщо кількість банків і зміниться до кінця поточного року, то несуттєво.

Загалом розвиток банківської системи характеризується позитивною динамікою: зростає рівень регулятивного капіталу банків, збільшуються кошти вкладників, в першу чергу, фізичних осіб, що свідчить про відновлення довіри до банків, збільшується кредитування економіки, насамперед в національній валюті.

Загалом можна констатувати, що банківська системи відроджується після кризи.

Які кроки необхідно вжити державі для стимулювання кредитування банками економіки?

На сьогодні в Україні відбувається активний пошук заходів, спрямованих на стимулювання кредитування, захист прав кредиторів.

В межах своєї компетенції, визначеної законодавством України, Національний банк України, вживає заходів, реалізація яких повинна мати позитивний вплив на відновлення економічної активності підприємств, шляхом створення відповідних монетарних умов: низької та стабільної інфляції, низьких відсоткових ставок, стабільності та передбачуваності на валютному ринку, відновлення довіри до банківської системи і національної валюти.

Зокрема, у поточному році Національний банк України тричі знижував облікову ставку (з 10 серпня 2010 року її розмір встановлено на рівні 7,75% річних), яка є орієнтиром для банків щодо встановлення ними відсоткових ставок за кредитними продуктами. В результаті таких дій з початку 2010 року відбулося зниження середньозважених відсоткових ставок за депозитами (з 11,9% до 8,0%) і, як наслідок, за кредитами (з 17,3% до 12,2%).

Крім того, Національним банком України вжито низку заходів у частині створення сприятливих умов для заохочення банків до здійснення реструктуризації наданих кредитів, врахування фінансового стану позичальників-товаровиробників та послаблення вимог до вартості окремих видів забезпечення за кредитними операціями з такими позичальниками з метою зменшення навантаження на капітал банків.

Позитивно впливає на ступінь доступності кредитів та підвищує ефективність діяльності банків такий фактор, як створення дієвих механізмів гарантування прав кредиторів.

На даний час права кредиторів захищені не в повному обсязі, що створює підґрунтя для невиконання боржниками своїх зобов’язань перед банками, навіть за умови достатньої фінансової спроможності боржника. Така ситуація ставить права кредиторів у залежність від сумлінності позичальника. Невиконання боржниками кредитних зобов’язань, незалежно від їх фінансового стану та можливостей погашення заборгованості, набуло сьогодні масового характеру та змушує банки мінімізувати можливі збитки шляхом встановлення підвищених відсоткових ставок за кредитами.

З метою створення дієвих механізмів гарантування прав кредиторів Національним банком України спільно з банківською спільнотою розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг)", який в тому числі надіслано громадським асоціаціям та спілкам.

Із врахуванням викладеного вважаємо, що швидке врегулювання питання щодо посилення прав кредиторів сприятиме зниженню кредитних ставок та, як наслідок, створить умови для стабільного та ефективного розвитку фінансової системи України.

Разом з тим монетарні та пруденційні заходи не можуть розглядатися як самодостатні чинники стимулювання активізації кредитування. Важливим чинником збільшення обсягів кредитування суб’єктів господарювання є реалізація заходів, спрямованих на відновлення стабільної діяльності підприємств та зменшення у них рівня проблемної заборгованості за раніше отриманими кредитами, проведення реформ (пенсійної, страхової) для створення в Україні ринку довгострокових ресурсів, наповнення Стабілізаційного фонду за рахунок цільового розміщення державних цінних паперів для направлення цих коштів на фінансування державних програм та розвиток підприємств, що мають стратегічне значення для виходу економіки України з кризи, посилення ролі держави в наданні гарантій банкам-кредиторам щодо повернення їм кредитів та вжиття заходів щодо активізації механізмів державної фінансової підтримки тощо.

Чи є можливим здійснення Національним банком емісії гривні для покриття дефіциту Державного бюджету України на 2010 рік?

Відповідно до статті 34 Закону України "Про Національний банк України" емісією є виключне право введення в обіг гривні і розмінної монети, що надано Національному банку України.

Внесення Національним банком України до Державного бюджету України коштів регулюється статтею 5 Закону України "Про Національний банк України".

Національний банк вносить до Державного бюджету України позитивну різницю між сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами.

Згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, укладеним 30 квітня 2009 року в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом програми "Стенд-бай", Україна взяла на себе зобов’язання щодо переорієнтації монетарних процесів на режим інфляційного таргетування, реформування внутрішніх процесів прийняття рішень у Національному банку України, переорієнтувавши їх на врахування інфляційних прогнозів та ризиків.

Здійснення  емісії  для   покриття   дефіциту  Державного  бюджету підмінить  конституційну  функцію  Національного  банку  України, перетворюючи його на друкарський верстат для потреб бюджету, що не узгоджується з вимогами законодавства України. Можлива реалізація введення в даному випадку в обіг гривні матиме негативний вплив на забезпечення Національним банком України стабільності грошової одиниці України, що відповідно до статей 99 Конституції України та 6 Закону України "Про Національний банк України" є основною функцією центрального банку.

Необхідність здійснення Національним банком України додаткової, нічим не забезпеченої емісії потягне негативні для економіки держави наслідки (прискорення темпів інфляції, зрив курсу національної валюти, стрімке падіння рівня життя населення, зростання соціальної напруги у суспільстві тощо).

Крім того, здійснення такої емісії суперечить статті 15 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої емісійні кошти Національного банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету.

Згідно зі статтею 54 Закону України "Про Національний банк України" Національному банку України забороняється надавати прямі та опосередковані кредити як у національній, так і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету України.

Зважаючи на викладене, законні підстави для здійснення Національним банком емісії гривні для покриття дефіциту Державного бюджету України на 2010 рік відсутні.


Архів
Новини
Правозахисники запропонували органам влади розробити рекомендації для ОБСЄ з проблематики політв'язнів 23:57
Це вимагає від росіян визнати реальність: Кулеба назвав умови добросусідських відносин України та Росії 23:36
ЄС переніс виключення України зі списку безпечних країн. Скільки ще будуть приймати українських туристів 23:02
Укравтодор почав навчання із запобігання надзвичайним ситуаціям на дорогах під час негоди 22:46
Кулеба переконаний, що наступними в ЄС вступить Україна, Молдова і Грузія 22:28
В Україну прибула 3-тя партія міжнародної технічної допомоги для Збройних сил від уряду США 22:06
Стало менше вільного часу. Разумков розповів, чим займається після звільнення 21:55
Алек Болдвін вперше прокоментував вбивство операторки-українки на зйомках фільму 21:35
Зеленський запропонував Росії 50% знижки на транзит газу, – Bloomberg 21:28
Після короткого "бабиного літа" прийде різке похолодання і заморозки. Прогноз погоди на 23 жовтня 21:00
більше новин
Малий бізнес просить Президента подати напрацьовані законопроекти про скасування тотальної фіскалізації для ФОП в Раду 15:08
У КМДА розповіли, як буде працювати громадський транспорт Києва в "червоній" зоні карантину 19:56
Scania виграла у Верховному суді України 10:13
Зимова Олімпіада в Пекіні покаже всьому світу унікальний спортивний дух Китаю, – чемпіон світу з армспорту українець Жох 15:17
Введення "касових апаратів" для всіх підприємців призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Оксана Продан 15:56
Суддя Верховного суду просить заблокувати пролобійовану Заходом судову реформу, – ЗМІ 14:39
Білорусь нарощує виробництво "бензинових" розчинників для України, найбільший клієнт – ексклюзивний постачальник мережі "БРСМ-нафта" 14:33
Необхідно ретельно розслідувати хто, кого і наскільки законно використовує в "Одеському справі", – Голобуцький 10:15
Ігорю Марі вручили "підозру": в Муніципальній Варті вважають, що силовики виконують політичне замовлення, — ЗМІ 20:37
Моденізація Запорізького залізорудного комбінату забезпечить його роботу до 2055 року, – гендиректор підприємства 11:37
більше новин
У Львові почнуть вакцинувати від COVID-19 на головному вокзалі 08:45
Жовква просить спецпредставника ЄС Гілмора ввести санкції проти окупаційної адміністрації в Криму 21:39
Зеленський закликав ЄС працювати разом з Україною над вирішенням газової агресії Росії, — ЗМІ 19:13
Міхалок, який вдарив на концерті в Полтаві фаната, може отримати 5 років 21:48
Україною керує група людей незалежно від прізвища президента, – Путін 22:06
ВООЗ проведе зустріч із 20-ма багатими країнами, щоб переконати їх активніше жертвувати вакцини 22:27
Україна буде безплатно поставляти газ Молдові, тому що "можемо собі дозволити", – Данілов 19:41
Україна запропонує ЄС додаткові транзитні потужності в 55 млрд куб. м газу 19:44
Збитки. Фото: Facebook.
Укрзалізниця показала найбільший збиток в першому півріччі серед усіх держкомпаній 09:35 Інфографіка
РНБО рекомендує школам продовжити канікули після 25 жовтня 19:43
більше новин

ok